Rolf Hillman

Född 27.5 1904, död 6.6 1975.

Rektor, stilistikforskare, pedagog och läromedelsförfattare

Föräldrar: skriftställaren Adolf Hillman och teckningsläraren Louise Hillman, f. Brandell.

Gift med Gudrun Ihrmark 1933. Född 24.11 1903, död 9.12 1996.

Bosatt i Sigtuna från 1928.

Fil mag 1927, fil lic 1935, fil dr 1962. Verksam vid Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk 1928-1969. Lektor där 1936, corektor 1946-48, studierektor 1948-65 och rektor 1965-1969. Lärare Stockholms högskola 1953-54.

Styrelseledamot i Modersmålslärarnas förening/ Svensklärareföreningen från 1940, ordförande 1962-74. Ledamot i Nordens skolnämnd från 1945 och ordförande 1962- 75. Ledamot i Nordens centralstyrelse 1948-75. Ledamot i Nämnden för svensk språkvård, dess institut och arbetsutskott 1953-75. Ledamot i styrelsen för Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk 1970-75.

Han publicerade 1932 romanen ” Lennart” samt noveller i dagspress och tidskrifter under 1930-talet.

Rolf Hillman mottog Svenska Akademiens språkvårdspris 1962 .

Han var en skicklig violinist och bildade ”Hillmankvartetten” verksam under 1920-talet. Han ägnade sig också hela livet åt måleri.

På 1930- och 40-talet, samt från 1969 litteraturkritiker fr.a. i tidskriften Vår lösen.

Stilistik och retorik

Som forskare inom Nordiska språk sysslade Rolf Hillman främst med 1700-talet och den akademiska vältaligheten. Den utmynnade i doktorsavhandlingen ”Gustaviansk retorik” 1962, men också utgivandet av texter med språkliga kommentar av 1700-talsförfattare: ” Akademisk vältalighet från 1700-talet”, 1957 och” Berättande dikt från 1700-talet”, 1959. 1970 utkom ”Svensk prosastil under 1700-talet – Dalin, Linné, Gustaviansk talekonst”. Han medverkade i utgivandet av Johan Henric Kellgrens samlade skrifter med språkliga kommentar från 1938 till slutförandet 1974. Hillman var pionjär och den förste i landet som ägnade sig åt retorikforskning och skrev avsnittet ”retorik” i Svenskt Litteraturlexikon 1964 och 1970.

Läromedelsförfattare

Rolf Hillman var författare tillsammans med andra till den under flera decennier mest använda läroboken i gymnasiet –” Vår litteratur och dess historia” I-IV (1942-45), ”Vårt språk och vår litteratur” I-IV (1954-59),” Språket och litteraturen” I-IV (1966-68). För realskolan och enhetsskolan skrev Hillman tillsammans med andra läromedelsserien” Liv och dikt” (1958-60). För Hermods utgav han studiematerialet ”Svensk litteratur för gymnasiet” 1951 som nytrycktes 1963.

Pedagog och språkvårdare

Rolf Hillman var också en framstående pedagog och karismatisk lärare, som utvecklade modersmålsämnet/ svenskämnet från 1930-talet och fyra decennier framåt med nya undervisningsmoment, nya sätt att levandegöra litteraturen och det skrivna och talade ordet inom svenskämnet. Som nordist förde han in danskan och norskan som delmoment i modersmåls-undervisningen och uppmuntrade till danska och norska reselektorer i svenska skolor. Hillman verkade för att bredda ämnet och införa dramatik, sakprosa och använda dagstidningen som läromedel.

Under flera decennier engagerade sig Rolf Hillman, som tongivande pedagogikutvecklare, i fortbildning för svensklärare i sommarkurser och som föreläsare och kursledare. En rad föreläsningar och debattinlägg publicerades i Modersmålslärarnas förenings årsskrift och tidskrift, i tidskriften Språkvård, i pedagogiska organ och i dagspress. Skriften ”Skriva svenska på gymnasiet” – en samling uppsatser utgavs 1968.

Tillsammans med Bertil Molde och Viveka Bratt utarbetade Rolf Hillman ”Skolordlistan” utgiven av Svenska Akademien och Nämnden för svensk språkvård 1973, (flera upplagor)

Som skolledare var han en av de första som startade AV-central inom den svenska skolan redan på 1950-talet.

En sammanställning av Rolf Hillmans samlade skrifter klickas fram på denna länk


Göran Hillman