Samlade skrifter av

Rolf Hillman

Utgivning i bokform

Lennart, roman 1932

Språkliga kommentarer till Kellgrens samlade verk utgiven av Vitterhetssamfundet 1938-73

Vår litteratur och dess historia I-IV, tillsammans med Nils Hänninger, Einar Lilie och Ernst Werner 1942-45

Svensk litteratur för gymnasiet, korrespondenskurs utg. av Hermods Korrespondensinstitut, 1951, flera upplagor

Vårt språk och vår litteratur I-IV, 1954-59, tillsammans med Nils Hänninger, Einar Lilie och Ernst Werner

Svenska diktarröster, textbok till grammofonserien, Swedish Society Discofil, 1955

Modern dansk dikt och prosa, 1956

Akademisk vältalighet från 1700-talet, 1957

Liv och dikt 1958-60, tillsammans med Nils Hänninger, Einar Lilie och Ture Casserberg

Berättande dikt från 1700-talet, 1959

Gustavians retorik, doktorsavhandling, 1962

Viktor Rydbergs lyrik i urval, 1962

Johannes Edfelt, Lyrik i urval 1963

Språket och litteraturen I-IV, 1966-68, tillsamman med Britt Lohse

Skriva svenska på gymnasiet, 1968

Svensk prosastil under 1700-talet, 1970

Skolordlistan, 1973, flera upplagor, tillsammans med Bertil Molde och Viveka Bratt, utgiven av Svenska Akademien och Nämnden för svensk språkvård

Uppsatser i pedagogik och stilistik, tal och föredrag

Modersmålslärarnas förening/ årsskrift

1938 Några synpunkter på litteraturvalet i realskolan. Föredrag vid läroverkslärarmötet 1938.

1941 Det historiska stilstudiet på gymnasiet. Föredrag på modersmålskursen i Stockholm 27 jan.-1 febr. 1941, anordnad Kursverksamheten vid Stockholms Högskola i samråd med Stockholms ortsförening av MLF.

1942 Hur ska vi stimulera våra elever till fri läsning utanför skolkurserna?

Föredrag vid den nordiska modersmålskursen i Sigtuna 2-9 augusti 1942.

1945 Är nuvarande former för uppsatsskrivning i gymnasiet tillfredsställande?

Föredrag vid den nordiska kursen för modersmålslärare å Bohusgården i aug. 1945.

1948 Hur man läser ett drama i skolan. Ibsens en folkefiende.

1949 Om biblioteksskrivningar. Föredrag vid skolöverstyrelsens kurs för modersmålslärare sommaren 1949 i Sigtuna.

1950 Om betygssättning av fackuppsatser. Diskussionsinledning vid skolöverstyrelsens kurs för modersmålslärare sommaren 1949 i Sigtuna.

1956 Tidningsläsning i modersmålsundervisning

1956 Ämnesgivningen på gymnasiet. Föredrag på kursen Att skriva, anordnad av Föreningen Norden och Modersmålslärarnas förening, på Bohusgården i augusti 1956.

1959 1900-talslitteratur på olika stadier av gymnasiet. Föredrag på skolöverstyrelsens kurs i Sigtuna i augusti 1959.

1961 Pär Lagerkvists Barabbas. Studiet av prosaverk på gymnasiet. Föredrag vid sommarkurs 1961 på Lärkkulla, Karis, anordnad av Svenska modersmålslärarnas förening i Finland.

1962 Inledningsanförande vid modersmålslärarnas förenings 50-årsjubileum.

Språkvård. Tidskrift utgiven av Nämnden för svensk språkvård

1967/4 Vad kan göras för att förbättra ungdomens förmåga att uttrycka sig skriftligt på modersmålet. Diskussionsinledning på det nordiska språkmötet i Stavanger.

1970/2 Svenska modeord.

1971/2 Skolundervisningen i svenska språket. Föredrag vid Nämndens för svensk språkvård årsmöte den 21 mars 1971.

Nysvenska studier

1926 Har Johan Stagnell skrivit lustspelet ”Amman”? Denna studie utgör en del av en uppsats, som behandlats å proseminarium i nordiska språk vid Stockholms Högskola vårterminen 1926.

1971 Tegnérs inträdestal i Svenska akademien och Oxenstiernas äreminne över Gustaf III. Några stilistiska synpunkter.

1973 Johan Henrik Kellgren och det samtida teateruttalet.

Förhandlingar vid tjugosjunde svenska läroverkslärarmötet STockholm 1938

1938 Friare former för undervisningen i modersmålet på gymnasiet. Förhandlingar vid tjugosjunde svenska läroverkslärarmötet i Stockholm Föredrag

Pedagogisk debatt. Tidskrift för undervisnings- och skolfrågor utgiven av

Läroverkslärarnas riksförbund

1961/4 Om svensk skrivning i studentexamen

Pedagogisk tidskrift

1938 Friare arbetsformer på gymnasiet. Några erfarenheter. Föredrag hållet i Stockholms Lärarsällskap den 23 april 1938

Aktuellt från skolöverstyrelsen

1959/19-20Studiet av danska och norska. Några metodiska synpunkter.

På försök. Tidningen utg. Av Skolöverstyrelsens försöksavdelning.

1955/2Tidningsläsning som försöksundervisning.

Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen

den 27 juni 1973 (NfSS 48, Lund 1973)

1973Förskjutningar i uttalet av främmande ord i svenskan. Några iakttagelser i SAOL.

Skola och hem .(Finlands svenska läroverksförening)

1967/2 Om svensk skrivning. Artikeln grundar sig på ett föredrag av författaren vid sommarkursen i Vörå och utgår från förhållandena i Sverige.

Svenska Litteratursällskapets i Finland Historiska och litteraturhistoriska studier

nr 41

1966 Svensk prosastil under 1700-talet. Föredrag vid Svenska Litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 1965.

Förbundet för lärarna i moderna språk i Finland. Årsbok 1961/11

1961 Svensk kultur i språkets spegel.

1968 Samtalet om litteratur som undervisningsform. Föredrag vid föreningens årsmöte i Växjö hösten 1968.

Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård

23 Språkvården och skolan. Skriften återger ett föredrag som författaren höll hos nämnden för svensk språkvård vid dess årsmöte den 27 mars 1961.

Vår Lösen

1957/6 Det kyrkliga språkets stil

Skrift tillägnad Nils Hänninger 27.5 1952

Ur den svenska läsebokens historia.

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman 1955

Lovisa Ulrikas Vitterhetsakademi och den retoriska stilen.

Öppen horisont, uppsatser till Sigtunastiftelsens 50-årsjubileum 1967

Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk 1942-67

Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk, minnesskrift vid 50-årsjubiléet , 1976

Sju tal vid skilda tillfällen 1945-69